Over de Hof van Wezel

Recreatielanderij De Hof van Wezel is als familiebedrijf opgericht in 1995 om duurzame en betaalbare recreatie mogelijk te maken.

Recente geschiedenis recreatielanderij De Hof van Wezel

Recente geschiedenis

In 1962, net voor de ruilverkaveling, plant landbouwvoorlichter Hend Jansen (1920 – 2012) een populierenbos aan, op de plek waar nu de Hof van Wezel ligt. Daarmee voorkomt hij de bouw van een ruilverkavelingsboerderij op de gronden die al generaties lang door de voorouders van zijn vrouw Dil de Kleijn zijn bewerkt. Hend heeft daar als liefhebberij stallen en weiden met jongvee en scharreldieren. Door veranderingen in de landbouw: schaalvergroting en selectie van dieren op zo hoog mogelijke melk- en vleesproductie, kwijnt de afzet van scharreldieren weg.

Na een kennismaking van hun zoon Arnold met de intensieve landbouw, besluiten Arnold en zijn vader te kiezen voor recreatie, waarbij mens en dier kunnen scharrelen in de natuur.


Middeleeuwse historie van recreatielanderij De Hof van Wezel

Middeleeuwse historie recreatielanderij De Hof van Wezel

Het zuid-westelijke gedeelte van de Hof van Wezel heeft van oudsher de naam ‘Kloosterkamp’. Deze grond is in de 14e eeuw eigendom geweest van de Cisterciënzers, een kloosterorde uit het dorp Kamp in Duitsland.

De Cisterciënzers zijn de eersten in de geschiedenis met een theologie van bevrijding, waarmee ze het hofstelsel van de heersende adel en kerk doorbreken. De kloosterlingen en de bewoners van de streek ontginnen samen het Beuningse Veld, waardoor het moeras verandert in een landschap van drassige weiden, sloten en grote waterlopen. Op deze gronden rond de Hof van Wezel hebben de voorouders van familie De Kleijn vele generaties geploeterd tegen het water van Maas en Waal. Ondanks een grootschalige landhervorming in de vorige eeuw, is de Hof van Wezel met het perceel Kloosterkamp, dankzij de aanplant van een bos met wuivende peppels, nog steeds geworteld in de familie.


Sociaal-economische uitgangspunten

Sociaal-economische uitgangspunten

De Hof van Wezel is een familiebedrijf. In de jaren negentig heb ik de grond van mijn ouders gekocht. Mijn vader en ik hebben in 1995 het recreatiebedrijf gesticht, waarvan de zeggenschap bij mij berust. Op de Hof denken we in de bedrijfsvoering ook aan de toekomst. We streven naar het behalen van een bescheiden winst om zo de continuïteit van het bedrijf voor de toekomst te borgen.

De Hof van Wezel is een economisch zelfstandig recreatiebedrijf. Het is een sociale onderneming, die een bijdrage levert aan maatschappelijke participatie, integratie, en aan de leefbaarheid binnen Beuningen en het Rijk van Nijmegen. De Hof heeft geen vlaggen en sterren, maar recreanten die je soms met een toiletrol onder de arm ziet lopen.

De Hof van Wezel vraagt voor een kavel de laagste huurprijs per m2 van alle toeristische en recreatieve bedrijven binnen het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Bij onze prijsstelling gaan we niet uit van marktwerking of winstmaximalisering. Het gaat er primair om dat ook mensen met een financieel zwakkere status kunnen recreëren op de Hof van Wezel. De gelaagdheid in ons recreantenbestand zorgt voor een sociale cohesie, die ondernemende creativiteit stimuleert. Samen ondernemen geeft mensen positieve energie. De Hof maakt de verbinding tussen stad en platteland. Recreanten die moeite hebben met de gejaagdheid van de stad ervaren de eenvoud, hulpvaardigheid en geborgenheid als heilzaam en rustgevend.


Sociaal-culturele aspecten

Sociaal-culturele aspecten

Recreatielanderij de Hof van Wezel is een broedplaats voor de scharrelmens in het vrije groen. Recreanten krijgen in overleg de ruimte om hun kavel en omgeving op eigen wijze in te richten. Ook mensen met een kleiner besteedbaar inkomen kunnen zich op de Hof thuis voelen. De Hof van Wezel is een gastvrij, vrij toegankelijk terrein zonder ballotage. We staan open voor samenwerking tussen creatieve geesten van binnen en buiten de Hof, waarbij faciliteiten worden gedeeld. Kunstenaars, muzikanten, ambachtslieden, natuurliefhebbers, therapeuten en publiek kunnen elkaar hier treffen tijdens workshops, optredens, kunst-exposities, open dagen en festivals.


Ecologie

Ecologie

De Hof van Wezel is met haar grote aantal bomen en struiken een zuurstoffabriek die CO2 reduceert en fijnstof vastlegt. Het is een groene oase in een polder met voornamelijk intensieve landbouw. Op de Hof gebruiken we geen kunstmest, drijfmest, chemische bestrijdingsmiddelen of genetisch gemanipuleerde zaden. In de gevarieerde singelbeplantingen, ruige hoekjes, kruidige weilanden, biologische moestuinen, vijvers en slootjes is een soortenrijke flora en fauna te vinden. Veel bomen en struiken dragen eetbare vruchten.

Onze op de natuur gerichte bedrijfsopzet heeft een geringe energiebehoefte in vergelijking met wat gangbaar is in de recreatiebranche. Op de meeste daken van de recreatieve onderkomens liggen zonnepanelen. Het gas dat we gebruiken is volgens de energieleverancier CO2-gecompenseerd en de electriciteit is 100% groen.


Overige wetenswaardigheden

Overige wetenswaardigheden recreatielanderij De Hof van Wezel

In 2019 heeft de Hof van Wezel een aangrenzend natuurgebied van 3 hectare gekocht van SBB.

Een substantieel deel van onze recreanten is vegetariër of veganist. Als er gezamenlijk gekookt wordt, zijn er altijd vegetarische en/of veganistische maaltijden.

Volgens het College van Rijksadviseurs wordt het platteland in de 21e eeuw geconfronteerd met nieuwe vragen uit de markt:

  • het beperken van de CO2-uitstoot
  • natuurontwikkeling
  • groene energie produceren en gebruiken
  • zorgtaken
  • recreatie
  • voorzien in de groeiende vraag naar eten en drinken

Met een kleinschalige, economisch haalbare bedrijfsvoering scoort de Hof van Wezel positief op al deze punten.